Všeobecné obchodní podmínky

 

společnosti TOMORROWLAND s.r.o., IČO: 05316189, se sídlem Ve Smečkách 605/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261786 (dále jen „Provozovatel“) upravující užívání inzertního portálu provozovaného Provozovatelem, v jehož rámci mohou jeho jednotliví uživatelé (dále jen „Uživatelé“) umisťovat své nabídky v oblasti sdílení prostor a/nebo na tyto nabídky reagovat, a který je dostupný na adrese www.sdilejprostor.cz (dále jen „Portál“).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na užívání Portálu Uživateli, kteří mohou být buďto fyzickými nebo právnickými osobami nabízejícími nevyužité prostory k jejich sdílení (dále jen „Hostitelé“), nebo fyzickými nebo právnickými osobami poptávajícími nevyužité prostory nabízené Hostiteli (dále jen „Hosté“).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na užívání Portálu jak ze strany Uživatelů, kteří v rámci jeho užívání vystupují jako podnikatelé, tak na Uživatele, kteří jsou spotřebiteli.

(dále jen „Obchodní podmínky“)

 

Pojmy používané v Obchodních podmínkách:

Provozovatel

společnost TOMORROWLAND s.r.o., IČO: 05316189, se sídlem Ve Smečkách 605/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261786

Uživatel

uživatel Portálu; uživatel může vystupovat v roli Hosta a/nebo Hostitele

Hostitel

Uživatel nabízející na Portálu své Prostory k jejich přenechání jinému

Host

Uživatel vyhledávající na Portálu Prostory k jejich užití

Prostory

prostory Hostitele, které jsou nabízeny na Portálu; Prostory mohou být bytové i nebytové, soukromé i veřejně přístupné, určené k jakýmkoli legálním účelům využití (komerčním i nekomerčním)

Nabídka Prostoru

nabídka konkrétního Prostoru Hostitele na Portálu

Smlouva o registraci

smlouva, kterou uzavírá Uživatel s Provozovatelem okamžikem dokončení registrace Uživatele v Portálu

Smlouva o zveřejnění Nabídky Prostoru

smlouva, kterou uzavírá Hostitel s Provozovatelem, na jejímž základě Provozovatel zveřejňuje po sjednanou dobu na Portálu Nabídku Prostor

Účet

uživatelský účet, který Provozovatel zřizuje Uživateli po jeho registraci

Profil

veřejně přístupný profil Hostitele na Profilu

Chat

nástroj elektronické komunikace dostupný na Portálu ke komunikaci mezi Uživateli a/nebo s Provozovatelem

 

1.          PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1.     Provozovatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami umožňuje Uživatelům využít Portál tak, aby Hostitelé mohli na Portál umisťovat své nabídky na sdílení či pronájem nevyužitých prostor (dále jen „Prostory“), a Hosté mohli nabídky Hostitelů prohlížet, vyhledávat a reagovat na ně.

2.          PORTÁL

2.1.     Portál provozovaný Provozovatelem je dostupný na webové stránce www.sdilejprostor.cz.

2.2.     Prostřednictvím Portálu mohou Hostitelé nabídnout Hostům za podmínek dále stanovených těmito Obchodními podmínkami k užívání Prostory, a Hosté mohou prostřednictvím Služby vyhledávat a poptávat vhodné Prostory, zjistit podrobné informace o nabízených Prostorách a kontaktovat Hostitele za účelem sjednání a uzavření smlouvy mezi Hostem a Hostitelem o přenechání Prostor k užití Hostem (dále jen „Smlouva o přenechání Prostoru“).

2.3.     Provozovatel není odpovědný za uzavírání ani plnění Smluv o přenechání Prostoru v souladu s právními předpisy, a tedy veškerá taková právní jednání jsou odpovědností příslušného Hostitele a Hosta. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi Uživateli.

3.          PROSTORY

3.1.     Hostitel je oprávněn jako Prostor nabízet jakékoli bytové i nebytové prostory, soukromé i veřejně přístupné, a to k jakýmkoli legálním účelům (komerčním i nekomerčním). Nabízené Prostory musí být ve stavu, který umožňuje jejich řádné a bezpečné užívání k účelu určenému Hostitelem, a musí splňovat všechny další podmínky uvedené v těchto Obchodních podmínkách.

3.2.     Hostitel je oprávněn prostřednictvím svého Profilu nabízet Hostům své Prostory, a za tímto účelem Prostory na svém Profilu prezentovat. Počet nabídek Prostorů, které může Hostitel na Portál umisťovat, není omezen.

3.3.     Hostitel prohlašuje, že je oprávněn Prostor přenechat k užívání jinému, tedy že:

a)          je vlastníkem Prostoru; nebo

b)          je spoluvlastníkem Prostoru a má souhlas ostatních spoluvlastníků s přenecháním Prostoru k užití třetí osobou v rozsahu nezbytném pro plnění dle těchto Obchodních podmínek; nebo

c)           není vlastníkem Prostoru, ale získal od jeho vlastníka příslušné oprávnění k tomu, aby Prostor přenechal k užívání třetí osobě v rozsahu nezbytném pro plnění dle těchto Obchodních podmínek; nebo

d)          má jiný relevantní právní titul k nabízení Prostoru a k jeho přenechání k užití jinému.

4.          REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1.     Hostitelé se pro užívání Portálu musí vždy zaregistrovat postupem uvedeným v tomto článku těchto Obchodních podmínek. Hosté mohou Portál užívat i bez předchozí registrace, ledaže se jedná o některou funkci Portálu, u které je registrace specificky vyžadována.

4.2.     V případech, kdy je vyžadována předchozí registrace Uživatele, je Uživatelům umožněno užívat Portál, resp. jeho jednotlivou funkci od chvíle, kdy se úspěšně zaregistrují.

4.3.     Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká dokončením registrace Uživatele na registrační stránce https://www.sdilejprostor.cz/cs/registrovat/ (dále jen „Smlouva o registraci“).

4.4.     Pokud se jako Uživatel registruje fyzická osoba, je nutné, aby v den registrace dovršila alespoň věku 18 let.

4.5.     Při registraci Uživatel povinně vyplní následující údaje:

  • Jméno a příjmení, v případě právnické osoby název a IČO,
  • Emailová adresa (tento údaj potřebujeme k ověření totožnosti uživatele a komunikaci s ním)
  • Telefonní číslo (tento údaj potřebujeme k ověření totožnosti uživatele a komunikaci s ním)
  • Heslo
  • Potvrzení hesla

4.6.     Pokud Uživatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění není možné pokračovat dále v registraci.

4.7.     Uživatel může pro účely registrace a dalšího přihlašování do Účtu využít odkazu na svůj Facebookový profil a přihlašovat se jeho prostřednictvím.

4.8.     Veškeré údaje, které Uživatel při registraci uvádí, musí být správné a pravdivé. Při jakékoli jejich pozdější změně je Uživatel povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého uživatelského Účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Uživatel uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje v rámci Účtu dle tohoto odstavce.

4.9.     Při registraci Uživatel potvrdí, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí, a to zaškrtnutím pole „Potvrzení registrace souhlasím s podmínkami užívání“ Bez udělení tohoto souhlasu nelze dále pokračovat s registrací. Uživatel rovněž při registraci potvrdí, že se seznámil s dokumentem „Ochrana osobních údajů“ dostupným na Portálu. Bez tohoto potvrzení nelze dále pokračovat s registrací.

4.10.  O úspěšné registraci a uzavření Smlouvy o registraci bude Uživatel bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci.

5.          UŽIVATELSKÝ ÚČET

5.1.     Po úspěšné registraci dojde automaticky k vytvoření uživatelského účtu Uživatele (dále jen „Účet“).

5.2.     Uživatel je oprávněn užívat výhradně svůj vlastní Účet. Pro přístup do Účtu je třeba zadat přihlašovací údaje, které Uživatel uvedl při registraci. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit. Uživatel je povinen zabránit jakékoli třetí osobě v neoprávněném přístupu ke svým přístupovým údajům. Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou jeho přihlašovacích údajů. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití je Uživatel povinen co nejdříve své přístupové údaje změnit.

5.3.     Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na Účet v důsledku nedodržení povinností Uživatele vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

5.4.     Uživatel je oprávněn údaje uvedené ve svém Účtu kdykoli upravit, změnit, a v případě dobrovolně uváděných údajů je též smazat.

5.5.     Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Účtu. Provozovatel jej zruší bez zbytečného odkladu.

5.6.     Provozovatel si vyhrazuje právo Účet Uživatele kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu, s důsledky stanovenými dále těmito Obchodními podmínkami. Uživateli v souvislosti se zrušením Účtu Provozovatelem nevznikají žádné nároky mimo těch výslovně uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

6.          PROFIL HOSTITELE, NABÍDKA PROSTORU

6.1.     Součástí Účtu Hostitele je veřejně přístupný profil Hostitele obsahující informace o Hostiteli a o Prostorách, které daný Hostitel nabízí (dále jen „Profil“).

6.2.     Na svém Profilu Hostitel zveřejňuje nabídky k užití svých Prostorů (dále jen „Nabídka Prostoru“). Za tímto účelem je oprávněn prostřednictvím Portálu nahrávat a na Profilu zveřejňovat informace o nabízených Prostorách, včetně relevantních fotografií, videozáznamů či jiných záznamů Prostor, a to kliknutím na tlačítko „Vložit nabídku“ na Portálu. Hostitel je povinen ve vztahu ke každém Prostoru uvést alespoň následující informace:

a)          Fotografie,

b)          Specifikace Prostoru, včetně názvu Prostoru,

c)           Časy sdílení,

d)          Adresa Prostoru,

e)          Účel využití,

f)            Typ Prostoru,

g)           Parametry Prostoru, včetně jeho kapacity,

h)          Cena Prostoru (za hodinu / den / měsíc sdílení),

i)            Fakturační adresa Uživatele, IČO a DIČ Uživatele (tyto údaje potřebujeme k následné fakturaci),

j)            Kontaktní údaje Uživatele za účelem jeho kontaktování Hosty.

6.3.     Kontaktní informace, které Hostitel uvede v rámci svého profilu pro účel jeho kontaktování ze strany Hostů, budou veřejně přístupné na Portálu. Hostitel je povinen uvést vždy alespoň jeden platný a aktuální kontaktní údaj, prostřednictvím kterého ho budou moci Hosté kontaktovat.

6.4.     Hostitel se zavazuje uvádět výhradně aktuální, pravdivé, úplné a nezavádějící informace o Prostoru a záznamy Prostoru. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost informací o Prostoru, ani za jakoukoli případnou újmu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti Hostitele.

6.5.     Před odesláním Nabídky Prostoru je Hostitel povinen zvolit dobu, po kterou má být jeho Nabídka Prostoru zobrazována na Portálu, a to z možností nabízených v Portálu.

6.6.     Podmínkou pro odeslání Nabídky Prostoru Provozovateli k umístění na Portál je zaplacení Poplatku za nabídku, jak je dále specifikován v těchto Obchodních podmínkách, ledaže Provozovatel stanoví jinak.

6.7.     Před zasláním Nabídky Prostoru Provozovateli je Hostiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Nabídky Prostoru vložil, zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Nabídky Prostor. Po odeslání Nabídky Provozovateli (kliknutím na „Zaplatit) již Hostitel nemůže vložené údaje měnit ani opravovat. Údaje uvedené v Nabídce Prostoru jsou Provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení Nabídky Prostoru toto obdržení Hostiteli potvrdí e-mailem.

6.8.     Doručením potvrzení Provozovatele o akceptaci Nabídky Prostoru a o provedené platbě Poplatku za nabídku (je-li vyžadován) vzniká mezi Provozovatelem a Hostitelem smlouva o zveřejnění Nabídky Prostoru (dále jen „Smlouva o zveřejnění Nabídky Prostoru“).

6.9.     Fotografie připojené k Nabídce Prostor jsou před zveřejněním Nabídky Prostor na Portálu kontrolovány ze strany Provozovatele, zejména s ohledem na to, zda jsou v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami. Provozovatel má právo jakoukoli fotografii Prostor Hostitele odmítnout a na Portálu ji nezveřejnit, a to v závislosti na své úvaze. Hostiteli nevznikají v důsledku odmítnutí zveřejnění fotografie Prostor vůči Provozovateli jakékoli nároky, zejména pak Provozovatel není povinen Hostiteli nahrazovat jakoukoli újmu, která by Hostiteli případně vznikla odmítnutím zveřejnění fotografie Prostor. Provozovatel není povinen odmítnutí fotografie Prostor odůvodňovat. Tato kontrola se však vztahuje pouze na první vložení Nabídky Prostor na Portál, a nevztahuje se na jakékoli další nahrávání, úpravy nebo mazání fotografií u dané Nabídky Prostor provedené Hostitelem po dobu trvání Smlouvy o zveřejnění Nabídky Prostoru.

6.10.  Provozovatel je oprávněn Nabídku Prostor kdykoli z Portálu odstranit, a to i bez uvedení důvodu, typicky v případech, kdy dle Provozovatele Nabídka Prostoru odporuje právnímu řádu nebo těmto Obchodním podmínkám, případně pokud právní řád nebo tyto Obchodní podmínky porušuje Hostitel jiným způsobem. Hostiteli nevznikají v důsledku odstranění Nabídky Prostor vůči Provozovateli jakékoli nároky, zejména pak Provozovatel není povinen Hostiteli nahrazovat jakoukoli újmu, která by tím Hostiteli případně vznikla.

6.11.  V případě, že Provozovatel odmítne či odstraní Nabídku Prostor dle předchozích odstavců, zavazuje se Hostiteli vrátit poměrnou část Poplatku za nabídku, a to s ohledem na to, na jaké období bylo zveřejnění Nabídky Prostor Hostitelem předplaceno, a jaké Hostitel skutečně vyčerpal. Poplatek za nabídku (resp. jeho poměrná část) bude Hostiteli vrácen na jeho bankovní účet, ze kterého Hostitel Poplatek za nabídku odeslal, neuvede-li Hostitel pro tento účel jiný bankovní účet.

6.12.  Součástí Profilu Uživatelů je i hodnocení Prostor. Hodnocení Prostor provádějí sami Hosté na základě svých zkušeností s Hostitelem a danými Prostory a Hostitel není oprávněn do hodnocení jakkoli zasahovat. V případě, že hodnocení Prostor porušuje tyto Obchodní podmínky či právní předpisy (např. je zde zahrnut nepravdivý, nevhodný či nezákonný obsah), má Hostitel, jehož se hodnocení týká, právo obrátit se se stížností na Provozovatele, který je oprávněn případně závadné hodnocení smazat. Rozhodnutí, zda obsah smazat, však záleží výhradně na vůli Provozovatele a Hostitel nemá na smazání jakéhokoli obsahu ze strany Provozovatele nárok, ledaže právní předpisy stanoví jinak.

7.          POPLATEK ZA NABÍDKU

7.1.     Hostitelé za nahrání Nabídky Prostoru na Portál platí Provozovateli poplatek ve výši, která je stanovena na základě ceníku Provozovatele zveřejněného na Portálu (dále jen „Poplatek za nabídku“). To nevylučuje možnost Provozovatele dle své úvahy stanovit, že pro nahrání Nabídky Prostor se Poplatek za nabídku nevyžaduje, a že namísto toho postačí sdílení odkazu na Portál na Facebookovém profilu Hostitele; na tuto možnost bude Hostitel vždy náležitě upozorněn přímo v Portálu. Na zveřejnění Nabídky Prostor za sdílení odkazu na Portál Hostitel nemá právní nárok.

7.2.     Veškeré platby dle Smlouvy o přenechání Prostor budou probíhat přímo mezi Hostem a Hostitelem, kteří Smlouvu o přenechání Prostor uzavřeli.

7.3.     Užívání Portálu ze strany Hostů je bezplatné.

7.4.     Poplatek za nabídku je Hostitel povinen zaplatit před dokončením nahrávání nabídky Prostor na Portál. Bez zaplacení Poplatku za nabídku nebude Hostiteli umožněno nabídku na Portál umístit.

7.5.     Pokud není uvedeno jinak, jsou Poplatky za nabídku v ceníku na Portálu uváděny bez DPH. DPH bude k Poplatku za nabídku připočtena v souladu s právními předpisy.

7.6.     Poplatek za nabídku Hostitel uhradí online platbou prostřednictvím platební brány GoPay provozovatele GOPAY s.r.o., IČO: 26046768. O provedení platby Provozovatel zašle bez zbytečného odkladu Hostiteli potvrzení e-mailem, spolu s daňovým dokladem.

8.          INTERNÍ CHAT

8.1.     Uživatel je oprávněn za účelem kontaktování a komunikace s dalšími Uživateli využívat funkci Portálu umožňující zasílání zpráv mezi Uživateli navzájem (dále jen „Chat“), pokud je tato funkce v dané chvíli na Portálu k dispozici. .

8.2.     Uživatel (případně fyzická osoba jednající jeho jménem) výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že zprávy a jakýkoli další obsah zasílaný prostřednictvím Chatu mohou být monitorovány Provozovatelem, a to za účelem zkvalitňování Portálu a služeb Provozovatele. Před zahájením Chatu je Uživatel na monitorování upozorněn.

8.3.     Provozovatel se zavazuje, že bude monitorovat Chat pouze v míře přiměřené účelu, pro který je Chat monitorován. Provozovatel se zavazuje nepředat jakékoli informace, o kterých se dozvěděl při monitorování Chatu, třetím osobám. Provozovatel se rovněž zavazuje zajistit bezpečnost těchto informací.

9.          PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

9.1.     Uživatel se zavazuje využívat Portál výhradně v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami. Uživatel není oprávněn využívat Portál k jakýmkoli jiným účelům (např. reklamním) nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto Obchodní podmínky. Uživatel se potom především zavazuje, že

a)          nebude při užívání Portálu nebo v důsledku užívání Portálu zasahovat do práv třetích osob, Provozovatele nebo ostatních Uživatelů,

b)          nebude neoprávněně zasahovat do Portálu včetně software zajišťujícího jeho chod, a nebude se pokoušet získat přístup do Portálu jiným způsobem, než pomocí k tomu určených přihlašovacích údajů a prostřednictvím příslušného rozhraní nebo jakýmkoli způsobem rozmnožovat, pozměňovat, provádět dekompilaci či jinak zasahovat do Portálu, souvisejících zdrojových kódů a dokumentace, pokud k tomu není výslovně oprávněn Provozovatelem,

c)           nebude užívat Portál způsobem, který by ji mohl poškodit (včetně zásahu do hardware, na kterém je Portál provozován)

d)          nebude neoprávněně zpracovávat osobní údaje Uživatelů,

e)          nebude využívat Chat k zasílání nevyžádaných zpráv, obchodních sdělení, škodlivých počítačových programů a dalšího nelegálního či obtěžujícího obsahu,

f)            nebude tajit, zakrývat či falšovat svou totožnost.

9.2.     Uživateli se dále výslovně zakazuje umisťovat, odkazovat či jinak šířit prostřednictvím Portálu obsah, který zejména:

a)          porušuje práva duševního vlastnictví (zejména práva k ochranným známkám, průmyslovým vzorům, obchodní firmy, práva autorského a právy s autorským právem souvisejícími, osobnostními právy atp.) či jde o nekalé soutěžní jednání,

b)          nabádá k páchání trestné činnosti nebo jiného deliktního jednání nebo takové jednání schvaluje, či jinak podporuje pachatele takové činnosti,

c)           obsahuje nepravdivé údaje o třetí osobě, který by mohl takovou osobu poškodit,

d)          obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, která snižují lidskou důstojnost nebo zobrazují dítě, osobu jevící se jako dítě či pohlavní styk se zvířetem,

e)          podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka,

f)            je z jakéhokoli důvodu protiprávním, zejména je v rozporu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, elektronické komunikace, služby informační společnosti a obchodní sdělení, a další.

9.3.     Uživatel je oprávněn využívat Službu výlučně samostatně, to znamená, že především nesmí zpřístupnit Službu třetí osobě, nebo bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele poskytnout třetí osobě zčásti ani zcela své oprávnění využívat Služby (včetně oprávnění užívat Aplikaci či jiné součásti Služby).

9.4.     Uživatel nese plnou odpovědnost za aktivitu probíhající na jeho Účtu, nehledě na to, zda ji činí Uživatel, osoba Uživatelem pověřená či jiná třetí osoba.

9.5.     Hostitel je odpovědný za řádné zdanění veškerých příjmů získaných díky Portálu, zejména příjmů z přenechání Prostor k užití jinému.

9.6.     Provozovatel Hostiteli důrazně doporučuje pojištění Prostoru před uzavřením Smlouvy o přenechání Prostoru.

9.7.     Host je oprávněn prostřednictvím Portálu vyhledávat a kontaktovat Hostitele, vyhledávat a prohlížet si nabídky Prostor.

9.8.     Host prohlašuje, že:

a)          je starší 18 let;

b)          je plně svéprávný;

c)           nebyl v posledních 3 letech pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin proti majetku nebo hospodářský trestný čin;

d)          nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není proti němu vedeno exekuční řízení, nebo se nenachází v jiné obdobné situaci, která by mohla ztížit jeho schopnost plnit závazky vůči Hostiteli.

9.9.     Provozovatel Hostovi důrazně doporučuje, aby se Host před uzavřením Smlouvy o přenechání Prostoru pojistil pro případy vzniku škody na Prostorech.

9.10.  Uživatel, který je spotřebitelem, výslovně souhlasí s tím, aby mu Provozovatel poskytoval služby prostřednictvím Portálu na základě Smlouvy o registraci a/nebo Smlouvy o zveřejnění Nabídky Prostoru ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od Smlouvy o registraci nebo Smlouvy o zveřejnění Nabídky Prostoru podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku, a bere na vědomí, že z toho důvodu nemá právo odstoupit od Smlouvy o registraci a/nebo Smlouvy o zveřejnění Nabídky Prostoru dle ustanovení § 1837 písm. a) Občanského zákoníku.

10.       PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

10.1.  Provozovatel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Portál byl dostupný a funkční. Uživatel však bere na vědomí, že ani přes toto úsilí Provozovatele Portál nemusí být vždy plně k dispozici, zejména z důvodů nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli z důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti Portálu.

10.2.  Provozovatel je oprávněn pořizovat si kdykoli (i průběžně) kopie obsahu a údajů vkládaných do Uživatelem do jeho Účtu, a to z důvodu zálohování (či jiných provozních důvodů v rámci provozu Portálu) či z jiného důvodu vyplývajících z těchto Obchodních podmínek. To Provozovatele nezbavuje povinnosti dodržovat předpisy na ochranu osobních údajů.

10.3.  Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny obsahu Portálu a přidávat nebo odebírat jeho funkce.

10.4.  Provozovatel není povinen dohlížet na obsah informací ukládaných v Portálu, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní povahu těchto informací. Uživatel však bere na vědomí, že Provozovatel je v souvislosti se svými zákonnými povinnostmi oprávněn mazat data a údaje, pokud Provozovatel dojde k závěru, že tyto jakýmkoli způsobem porušují právní předpisy nebo tyto Obchodní podmínky.

11.       UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K PORTÁLU

11.1.  Portál a software zajišťující jeho chod je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „autorský zákon“).

11.2.  Provozovatel v rámci umožnění užívání Portálu Uživateli poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva Portál užít (licenci) v podobě, v jaké je Portál dostupný v tom kterém konkrétním čase na internetové stránce www.sdilejprostor.cz. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání Smlouvy o registraci nebo dobu oprávněného užívání Portálu, výhradně pro účely užití Portálu v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území České republiky. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu. Odměna za licenci dle tohoto článku Obchodních podmínek je obsažena v případném Poplatku za nabídku. Hostům je licence dle tohoto článku Obchodních podmínek poskytována bezplatně.

11.3.  Uživatel není oprávněn do Portálu jakkoli zasahovat nebo jej měnit, spojit jej s jiným dílem, zařadit jej do díla souborného, nebo nehotový Portál dokončovat (ani pomocí třetí osoby). Uživatel není oprávněn vytvářet jakékoli rozmnoženiny Portálu.

11.4.  Uživatel bere na vědomí, že Portál je poskytován v režimu platform as a service, a tedy že neobdrží žádnou kopii Portálu, a Portál může užívat pouze využitím dálkového přístupu prostřednictvím příslušné internetové stránky, a to konkrétními omezenými způsoby užití dle těchto Obchodních podmínek. Náklady na zajištění přístupu k Portálu (zejména poplatky za internetové připojení) nese Uživatel.

11.5.  Podmínky užívání Portálu se obdobně použijí i na jiné nehmotné statky zpřístupněné Provozovatelem v rámci Portálu (zejm. grafika, ochranné známky, apod.).

11.6.  Uživatel a Provozovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

12.       OBSAH HOSTITELE

12.1.  Hostitel je oprávněn na svůj Profil nahrávat (uploadovat) obsah za účelem prezentace Prostoru (zejména fotografie, texty, videozáznamy apod.). Obsah je Hostitel oprávněn nahrávat výhradně prostřednictvím svého Účtu. Obsah se považuje za nahraný v okamžiku, kdy jej Hostitel vloží do příslušného rozhraní Účtu.

12.2.  Pokud je obsah nahraný Hostitelem do Profilu chráněn jako autorské dílo nebo jako jiný chráněný nehmotný statek, zejména dle autorského zákona (dále jen „Obsah Hostitele“), nahráním příslušného obsahu do Profilu poskytuje Hostitel Provozovateli nevýhradní licenci k užití Obsahu Hostitele. Licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových autorských práv, celosvětově a neomezeně. Provozovatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Hostitel tímto současně uděluje souhlas Provozovateli k postoupení licence třetí osobě. Hostitel prohlašuje, že odměna Hostitele za licenci je již v plném rozsahu zohledněna v Poplatku za nabídku a že již nemá nárok na jakoukoli dodatečnou odměnu v souvislosti s touto licencí, ledaže tuto není možné dohodou stran vyloučit.

12.3.  Provozovatel je oprávněn Obsah Hostitele zveřejnit, měnit, a to včetně jeho názvu a označení autora. Provozovatel je rovněž oprávněn Obsah Hostitele spojit s jiným dílem, zařadit jej do díla souborného a dokončit nehotový Obsah Hostitele (i pomocí třetí osoby), když jej z jakéhokoli důvodu Hostitel nedokončí.

12.4.  Pro vyloučení pochyb Provozovatel a Hostitel vylučují aplikaci ustanovení § 2370 Občanského zákoníku, § 2378 až § 2382 Občanského zákoníku.

12.5.  Hostitel bere na vědomí, že veškeré databáze vznikající v rámci Portálu vznikají z podnětu Provozovatele, a tedy zvláštní právo pořizovatele databáze k takovým databázím náleží Provozovateli.

12.6.  Hostitel prohlašuje, že je autorem Obsahu Hostitele, nebo že je oprávněn práva k Obsahu Hostitele vykonávat alespoň v rozsahu nezbytném pro plnění dle těchto Obchodních podmínek, a že užití Obsahu Hostitele nepodléhá dalšímu souhlasu žádného kolektivního správce, ani jiné třetí osoby. Uživatel zároveň zaručuje, že Provozovatel v souvislosti s užitím Obsahu Hostitele nebude povinen hradit žádné osobě jakoukoli dodatečnou odměnu (či vyrovnávat jiný závazek). Hostitel rovněž prohlašuje, že poskytováním Obsahu Hostitele nezasahuje do žádných práv třetí osoby.

12.7.  V případě, že obsah nahraný Hostitelem naplňuje znaky některého ze zákonem chráněných nehmotných statků, řídí se právní vztahy mezi Hostitelem a Provozovatelem z toho vyplývající přednostně zásadami stanovenými v tomto článku 12, zejména pokud se jedná o právo na využití obsahu Provozovatelem a o odměnu za vytvoření takového produktu.

12.8.  Hostitel bude na své vlastní náklady bránit Provozovatele proti veškerým nárokům třetích stran uplatňovaných vůči Provozovateli nebo jeho klientům či obchodním partnerům v souvislosti s porušením práv duševního vlastnictví. Hostitel musí odškodnit Provozovatele, popř. jeho klienty či obchodní partnery, a musí jim nahradit veškerou takto vzniklou újmu a náklady související se soudními rozhodnutími, které vyplývají z takového porušení, jakož i další s tím související náklady.    

12.9.  Hostitel se dále zavazuje, že zajistí výměnu nebo takovou opravu plnění, aby nedošlo k porušení práv třetích osob, nebo že bezúplatně získá pro Provozovatele veškerá práva (jde-li o autorská práva, pak zajistí výkon těchto práv Provozovatele dle čl.12 Obchodních podmínek), aby mohl pokračovat ve využívání daného plnění v té formě, v níž zavdala třetí straně příčinu k uplatnění nároku.

12.10.   Provozovatel je oprávněn kdykoli, i bez uvedení důvodu, pozastavit, omezit, nebo zablokovat Hostiteli možnost nahrávat do Portálu další obsah. Hostitel v takovém případě nemá nárok na náhradu jakékoli újmy. Licence Provozovatele, k již nahranému obsahu Hostitele tímto nejsou dotčeny.

12.11.   Hostitel bere na vědomí, že veškerý obsah poskytovaný Provozovateli poskytuje samostatně, za účelem dosažení zisku a na vlastní odpovědnost. Provozovatel nenese povinnost k náhradě jakékoli škody, která Hostiteli vznikne při poskytování obsahu do Portálu nebo v souvislosti s tím. Provozovatel rovněž nenese povinnost k náhradě jakékoli škody vzniklé činností Hostitele při poskytování obsahu do Portálu nebo v souvislosti s tím.

13.       ODPOVĚDNOST

13.1.  Uživatel výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že Provozovatel vystupuje při provozování Portálu jakožto poskytovatel služby dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v účinném znění. Provozovatel využívání funkcionalit Portálu sám neiniciuje, nevolí uživatele přenášených informací ani nevolí či nemění obsah informací v rámci Portálu. Provozovatel nedohlíží na obsah přenášených nebo ukládaných informací v rámci Portálu ze strany Uživatelů, s výjimkou kontroly, která se týká fotografií Prostor před prvním zveřejněním Nabídky Prostor na Portálu dle článku 6.9 těchto Obchodních podmínek. Provozovatel jiný obsah vkládaný Uživateli do Portálu, ani fotografie nahrané Uživatelem do Portálu následně po zveřejnění Nabídky Prostor nijak nekontroluje.

13.2.  Zákonnost využití Portálu je plnou odpovědností Uživatele a v případě, že Uživatel bude porušovat příslušné právní předpisy či svým jednáním ohrožovat práva Provozovatele či třetích osob, Provozovatel si vyhrazuje činit veškeré kroky k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

13.3.  V maximálním rozsahu povoleném českým právním řádem nebude Provozovatel odpovídat za jakoukoliv újmu vzniklou Uživateli v souvislosti s užíváním Portálu. Provozovatel tak především není povinen nahradit Uživateli újmu vzniklou:

a)          v důsledku nemožnosti užívat Portál nebo jeho funkce;

b)          změnou těchto Obchodních podmínek;

c)           ztrátou, odcizením, vyzrazením či zneužitím přístupových údajů Uživatele;

d)          v důsledku užití Portálu v rozporu s těmito Obchodními podmínkami či s právním řádem České republiky;

e)          v důsledku takového užívání Portálu, které je ze své podstaty nebezpečné;

f)            v důsledku užití služby či produktu poskytovaného třetí stranou;

g)           nezávisle na vůli Provozovatele.

13.4.  Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel v rámci Portálu poskytuje pouze platformu pro sdílení nabídek Hostitelů, a nenese odpovědnost za:

a)          jakýkoli obsah, který Uživatelé do Portálu vloží,

b)          správnost, úplnost a aktuálnost informací poskytovaných Uživatelem v rámci jeho Účtu na jeho Profilu, zejména Provozovatel neodpovídá za chybné nebo nepravdivé či neúplné informace o Hostitelích a Hostech, o Prostoru a jeho stavu, ceně za přenechání Prostoru k užití, podmínkách uzavření Smlouvy o přenechání Prostoru, a dále za nepravdivé, nevhodné či urážlivé vzájemné hodnocení Prostor, a dalších podobných údajů,

c)           faktický stav Prostor,

d)          jakoukoli škodu způsobenou Hosty nebo třetími osobami na Prostorách,

e)          jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy o přenechání Prostor uzavřené mezi Uživateli,

f)            funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele, za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele,

g)           za zajištění přístupu Uživatele Portálu.

13.5.  Provozovatel negarantuje uzavření Smlouvy o přenechání Prostoru, a Uživatel bere na vědomí, že její uzavření záleží pouze na jeho následné dohodě s vybraným Hostitelem či Hostem. Z neuzavření Smlouvy o přenechání Prostoru nevyplývají Uživateli vůči Provozovateli žádné nároky.

13.6.  Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu, která vznikne, pokud se jakékoli prohlášení Uživatele podle těchto Obchodních podmínek ukáže být neúplným či nepravdivým. Uživatel se zavazuje Provozovatele v plném rozsahu odškodnit a odstranit veškeré negativní následky takového nepravdivého či neúplného prohlášení.

13.7.  Provozovatel bude odpovědný pouze za škody, které vzniknou Uživateli zaviněným porušením povinností Provozovatele dle těchto Obchodních podmínek. Tím nejsou dotčena výše uvedená ustanovení o omezení odpovědnosti Provozovatele.

13.8.  Portál je poskytován ve stavu „tak jak je“. Uživatel se vzdává veškerých nároků z vad, které mu plynou z užívání Portálu, v rozsahu umožněném českým právním řádem. Práva spotřebitele z vadného plnění se řídí zákonnou úpravou. Uživatel se zříká veškerých záruk, a to v co nejširším rozsahu, který umožňuje český právní řád.

13.9.  Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel vynakládá při tvorbě a provozu Portálu přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti přenášených informací. Provozovatel však nenese odpovědnost za narušení bezpečnosti Portálu a přenášených informací ke kterému došlo nezávisle na vůli Provozovatele i přes vynaložení přiměřeného úsilí k zabezpečení informací ze strany Provozovatele.

14.       PODPORA

14.1.  Každý Uživatel má oprávnění kontaktovat Provozovatele za účelem řešení funkčnosti Služby, zejména v případech, kdy je Portál nedostupný nebo nefunkční.

14.2.  Hostitel je výslovně oprávněn obracet se na Provozovatele i v případě problémů s využitím platební brány v rámci Portálu. Provozovatel je v tomto ohledu následně oprávněn kontaktovat poskytovatele služby platební brány za účelem řešení případných reklamací Uživatelů.

14.3.  Pro kontaktování Provozovatele je možné využít:

a)          Chat zpřístupněný v rámci Služby (zajišťovaný prostřednictvím aplikace Smartupp), pokud je v danou chvíli dostupný (online),

b)          Emailový kontakt info@sdilejprostor.cz.

c)           Kontaktní formulář v Portálu.

14.4.  Provozovatel bude Uživatele informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Uživatel využil ke kontaktu.

15.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1.  Informace o zpracování osobních údajů Uživatelů v souvislosti s plněním Smlouvy o registraci, Smlouvy o zveřejnění Nabídky Prostoru a s užíváním Portálu jsou uvedeny v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je dostupný v Portálu.

16.       OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

16.1.  Uživatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích, přičemž za důvěrné informace se považují všechny informace, které jsou, anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Provozovatele a informace týkající se vzájemné spolupráce Uživatele s Provozovatelem (dále jen „Důvěrné informace“).

16.2.  Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním majetkem Provozovatele a Uživatel vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o jeho vlastní Důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro vzájemnou spolupráci, se Uživatel zavazuje nemnožit žádným způsobem Důvěrné informace a nepředat je třetí straně. Uživatel se zároveň zavazuje nepoužít Důvěrné informace jinak než za účelem spolupráce s Provozovatelem. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, kterým jsou Důvěrné informace předány v souladu s těmito Obchodními podmínkami, odpovídá Uživatel, jako by tyto Obchodní podmínky porušil sám.

16.3.  Ustanovení tohoto článku 16 není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy o registraci z jakéhokoliv důvodu, a jeho účinnost skončí deset (10) let po skončení Smlouvy o registraci.

17.       ŘEŠENÍ SPORŮ

17.1.  V případě, že dojde mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Provozovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o registraci nebo v souvislosti s Portálem nebo těmito Obchodními podmínkami, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz.

17.2.  K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

18.       POZASTAVENÍ ÚČTU

18.1.  Provozovatel je oprávněn Uživateli kdykoli pozastavit Účet, a to i bez udání důvodu; Provozovatel tak typicky činí v případě, že Uživatel porušuje právní předpisy a tyto Obchodní podmínky. Uživateli v takovém případě není umožněno Portál (a to ani částečně) užívat. O pozastavení Účtu bude Uživatel informován prostřednictvím e-mailu uvedeného v Účtu. Pozastavení Účtu nemá vliv na možnosti ukončení Smlouvy o registraci a/nebo Smlouvy o zveřejnění Nabídky Prostoru dle těchto Obchodních podmínek.

19.       TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O REGISTRACI A SMLOUVY O ZVEŘEJNĚNÍ NABÍDKY PROSTORU

19.1.  Smlouva o registraci se uzavírá na dobu neurčitou.

19.2.  Provozovatel je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu s o registraci, a to písemnou výpovědí zaslanou na emailovou adresu Uživatele uvedenou v jeho Účtu. Smlouva o registraci je ukončena dnem doručení písemné výpovědi Uživateli.

19.3.  Provozovatel ukončuje Smlouvu o registraci typicky v případech, kdy Uživatel porušuje tyto Obchodní podmínky či právní předpisy.

19.4.  Uživatel je oprávněn ukončit svou Smlouvu o registraci kdykoli zrušením svého Účtu.

19.5.  Smlouva o zveřejnění nabídky Prostor se uzavírá na dobu zvolenou Uživatelem (dobu, po kterou má být Nabídka Prostoru uveřejněna na Portálu). V ostatním se ustanovení tohoto článku 19 Obchodních podmínek uplatní obdobně i pro Smlouvu o zveřejnění Nabídky Prostoru. V případě předčasného ukončení Smlouvy o zveřejnění Nabídky Prostoru ze strany Hostitele není Provozovatel povinen vracet Poplatek za nabídku ani jeho poměrnou část.

19.6.  Smluvní strany vylučují zákonné možnosti výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy o registraci a Smlouvy o zveřejnění Nabídky Prostoru.

20.       VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

20.1.  Veškerá komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem bude probíhat prostřednictvím rozhraní Účtu, případně prostřednictvím e-mailu Provozovatele: info@sdilejprostor.cz; ke komunikaci s Uživatelem budou využity kontaktní údaje, které uvedl při registraci, resp. v rámci Účtu.

20.2.  Všechna oznámení mezi Uživatelem a Provozovatelem, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím rozhraní Účtu nebo prostřednictvím emailu na výše uvedené adresy.

20.3.  Uživatel a Provozovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů, Uživatel tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v Účtu.

21.       SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1.  Smlouvu o registraci a Smlouvu o zveřejnění Nabídky Prostoru lze uzavřít v českém jazyce.

21.2.  Uzavřené Smlouvy o registraci a Smlouvy o zveřejnění Nabídky Prostoru jsou archivovány Provozovatelem v elektronické formě. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně Provozovatel.

21.3.  Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy o registraci a Smlouvy o zveřejnění Nabídky Prostoru. Uživatel nese veškeré náklady prostředků komunikace na dálku, které mu vzniknou při plnění těchto Obchodních podmínek. Náklady se neliší od základní sazby příslušného poskytovatele.

21.4.  Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na internetové stránce www.sdilejprostor.cz a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli také zaslána na jeho kontaktní email uvedený v Účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. Uživatel má právo navrhované změny Obchodních podmínek odmítnout. V takovém případě je Provozovatel oprávněn Smlouvu o registraci vypovědět.

21.5.  Uživatel souhlasí, že Provozovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu o registraci a/nebo Smlouvu o zveřejnění Nabídky Prostor, či jejich část. Uživatel nesmí převést či jinak zatížit své pohledávky za Provozovatelem.

21.6.  Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jeho část neplatné či nevykonatelné, nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto Obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v předchozí větě se Provozovatel zavazuje neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.

21.7.  Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování případných sporů vzniklých v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami bude místně příslušný obecný soud Provozovatele, ledaže soudní příslušnost nelze dohodou stran sjednat.

21.8.  Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 9.12.2019.