OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Milí uživatelé,

ochrana Vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás zcela zásadní. Proto prosím věnujte pozornost tomuto dokumentu, kde najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s užíváním inzertního portálu, který je dostupný na adrese www.sdilejprostor.cz (dále jen „Portál“) provozovaný společností TOMORROWLAND s.r.o., IČO: 05316189, se sídlem Ve Smečkách 605/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261786 (dále jen „Provozovatel“), coby správcem osobních údajů.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte email info@sdilejprostor.cz.

1.     Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

1.1.  Uzavření a plnění smlouvy s Uživateli

Prostřednictvím Portálu mohou jednotliví uživatelé (dále jen „Uživatelé“) umisťovat své nabídky v oblasti sdílení prostor a/nebo na tyto nabídky reagovat za účelem následného uzavření smlouvy o přenechání prostor, kterou spolu uzavírají napřímo jednotliví Uživatelé.

Uživatelé mohou na Portálu umisťovat své nabídky prostor na základě Smlouvy o zveřejnění nabídky Prostoru, kterou uzavírají s Provozovatelem. Za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zveřejnění nabídky Prostoru Provozovatel zpracovává tyto údaje Uživatele:

  • identifikační údaje Uživatele, případně fyzické osoby jednající za Uživatele, pokud je Uživatel právnickou osobou v rozsahu: jméno, příjmení;
  • kontaktní údaje Uživatele, případně fyzické osoby jednající za Uživatele, pokud je Uživatel právnickou osobou v rozsahu: e-mailová adresa, telefonní číslo;
  • přihlašovací údaje do Portálu: heslo;
  • údaje o bankovním spojení Uživatele;
  • údaje z komunikace s Vámi (včetně údajů obsažených v interním chatu dostupném v Portálu), informace o plnění Smlouvy o zveřejnění nabídky Prostor.

Uživatel, který nabízí na Portálu prostory (dále jen „Hostitel“) se musí pro užívání Portálu registrovat (tj. uzavřít s námi Smlouvu o registraci). Ostatní Uživatelé se mohou registrovat dobrovolně. Po úspěšné registraci je mu vytvořen jeho uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Pro účely registrace a vytvoření Uživatelského účtu nezpracováváme žádné údaje nad rámec výše uvedených.

Uživatelé mají možnost i vkládat do Portálu i jiné údaje dobrovolně. Bez výše uvedených údajů však není možné uzavřít Smlouvu o zveřejnění nabídky Prostor, případně Smlouvu o registraci a zřídit Uživatelský účet.

1.2.  Plnění právních povinností

Vzhledem ke skutečnosti, že Uživatelům umožňujeme platit poplatek za zveřejnění nabídky prostor na Portálu prostřednictvím platební brány GoPay provozované společností GOPAY s.r.o., IČO: 260 46 768, se sídlem Planá 67, PSČ 37001 (dále jen „GOPAY“), musíme plnit povinnosti, které pro nás vyplývají ze smlouvy uzavřené se společností GOPAY. Mezi takové naše povinnosti patří i povinnost uchovávat doklady o dodání našich služeb Uživatelům po stanovenou dobu (viz níže).

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, např. při vedení účetnictví, archivování apod.

1.3.  Oprávněné zájmy Provozovatele

V odůvodněných případech zpracováváme výše uvedené osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem apod. Zde musíme prokazovat, že jsme při provozu Portálu jednali v souladu s právními předpisy.

Uživatelům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon v souvislosti s uzavřením smlouvy s námi, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě, že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na kontaktním e-mailu viz výše. Obchodní sdělení můžeme zasílat i Uživatelům, kteří se aktivně přihlásili k odběru novinek prostřednictvím Portálu a za tímto účelem nám sdělili svůj e-mail a udělili souhlas. Ten lze kdykoli odvolat na kontaktním mailu výše.

Za účelem zjišťování, jak Portál užíván, a jeho následného zlepšování, můžeme sledovat chování Uživatelů pomocí tzv. logování a trackování (tedy historii přihlašování a využívání jednotlivých funkcí Portálu).

2.     Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Ke zpracování osobních údajů využíváme tyto zpracovatele:

  • Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (hosting, podpora a údržba software, který je součástí Portálu)

Osobní údaje mohou být předány organum veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

Osobní údaje mohou být předány též společnosti GOPAY v souvislosti s plněním našich závazků vůči této společnosti.

Osobní údaje nejsou předávám mimo EU.

3.     Jak zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím Portálu, případně v systémech jednotlivých zpracovatelů viz výše.

Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a chráníme Vás i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

4.     Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání příslušné smlouvy, tj. po dobu trvání Smlouvy o zveřejnění nabídky Prostor a/nebo po dobu trvání Smlouvy o registraci. Ve chvíli, kdy náš požádáte o zrušení Vašeho účtu nejpozději do jednoho měsíce dojde k jeho zrušení a smazání Vašich údajů. Tyto údaje již nebude možné obnovit, tedy důkladně smazaní zvažte.

I poté si však ponecháváme údaje, které musíme zpracovávat z jiných důvodů, než je plnění smlouvy.

Konkrétně osobní údaje uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let od vzniku relevantní události) za účelem vyřizování reklamací a uplatňování práv vůči nám, resp. ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Vám – tedy pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, bydliště/sídlo) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), případně takové identifikační a kontaktní údaje fyzických osob v angažmá, údaje o plnění smlouvy (obsah smlouvy, informace o jejím plnění), informace z komunikace s Vámi.

Osobní údaje, jejichž zpracování vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.

S ohledem na naši povinnost vyplývající ze smlouvy, kterou jsme uzavřeli se společnosti GOPAY, uchováváme po dobu 10 let od provedení transakce (prostřednictvím platební brány GoPay) doklady o dodání služeb našim Uživatelům.

Tyto údaje nemůžeme smazat, ani když nás o to požádáte.

5.     Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

a)     účelu zpracování osobních údajů,

b)     osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c)     povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,

d)     příjemci, případně kategoriích příjemců,

e)     plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

f)      veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

a)     požádat nás o vysvětlení,

b)     požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

c)     požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

d)     podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,

e)     vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6.     Jaká Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:

Anitvirové ochrany, firewally, šifrování a autorizační údaje.